top of page
 • peschlova

Interný právnik alebo advokát?

Ako si vybrať medzi interným právnikom (zamestnancom) a externým advokátom? Aké sú výhody a nevýhody oboch možností? A ako sa dá nájsť optimálne riešenie pre konkrétnu situáciu?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že interný právnik a externý advokát by nemali byť konkurenti, ale partneri.


Oba typy právnych služieb majú svoje opodstatnenie a svoje miesto na trhu.

Nie je to otázka buď-alebo, ale skôr aj-aj.

To znamená, že spoločnosť môže využívať kombináciu oboch možností podľa svojich potrieb a možností. Nejde o jednoduché rozhodnutie, ktoré by sa dalo zovšeobecniť pre všetky firmy. Závisí to od mnohých faktorov, ako napríklad veľkosť spoločnosti, typ podnikania, frekvencia a komplexnosť právnych otázok a problémov, rozpočet na právne služby, preferencie manažmentu a podobne.

My sme sa na to snažili pozrieť zvrchu a zosumarizovať výhody a nevýhody každej z týchto foriem poskytovania právneho zázemia.


Interný právnik má hneď niekoľko výhod:

 • Je špecializovaný

V oblasti v ktorej zamestnávateľ pôsobí a mal by poznať nielen všetky zákonné a podzákonné normy, ale aj každý metodický pokyn, názor odbornej verejnosti aj každého dotknutého štátneho orgánu a rovnako aj ďalšie smerovanie legislatívy v predmetnej oblasti.

 • Pozná spoločnosť

Má lepšiu znalosť vnútorných procesov, politík a postupov. To umožňuje lepšie prispôsobenie právnych výstupov a stratégií.

 • Môže pôsobiť prevenčne

Svojou internou znalosťou procesov môže predchádzať vzniku právnych konfliktov alebo sporov tým, že kontroluje dodržiavanie platnej legislatívy, neustále preveruje platnosť zmlúv s obchodnými partnermi, sleduje zmeny v právnych predpisoch a upozorňuje na ich dopady na firmu.

 • Mal by byť dostupný rýchlejšie

Z dôvodu, že je „poruke“ a nachádza sa vždy v blízkosti (na pracovisku). Táto výhoda však neplatí objektívne a vždy. Do úvahy treba brať hlavne možné výpadky z titulu čerpania dovoleniek, PN, OČR, návšteva lekára a iných objektívnych skutočností a v prípade, ak interné právne oddelenie netvorí tím právnikov, ale tento je len jeden, je potrebné počítať aj so sezónnosťou náporu práce, kedy v niektorých obdobiach môže byť takáto jedna osoba zamestnanca preťažená a v iných nevyužitá v celom rozsahu svojho pracovného času.

 • Má nižšie náklady?

Táto výhoda nemusí byť vždy taká veľká, ako sa na prvý pohľad zdá, ak sa okrem mzdových nákladov na zamestnanca pripočítajú k týmto aj všetky ďalšie, ako napr. náklady na:

o pracovné miesto,

o poskytnuté pracovné pomôcky (PC, NtB, telefón prípadne služobné auto...),

o softvérové vybavenie,

o špeciálne licencie na programy určené pre právnikov,

o náklady na pravidelné vzdelávanie,

o teambuldingy,

o náhrady mzdy, odstupné, či stravné,

o ochranu zamestnanca

o ďalšie zamestnávateľom poskytované benefity.


Napriek všetkým vymenovaným výhodám určite existujú aj nevýhody. Najhlavnejšími z nich sú:

 • obmedzené odborné zameranie, a to len na oblasti, v ktorých spoločnosť podniká;

 • nemožnosť poskytovať niektoré právne úkony, ktoré sú zákonom zverené len advokátovi – podania na súdy, pri ktorých zákon požaduje zastúpenie advokátom, zaručená konverzia, autorizácia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti advokátom;

 • zaujatosť vo vzťahu k hľadaniu nových „nevyšliapaných ciest“ k možnému právnemu riešeniu;

 • v ojedinelých prípadoch konflikt záujmov medzi osobnými preferenciami interného právnika ako zamestnanca so záujmami spoločnosti ako zamestnávateľa a to najmä v prípadoch, kedy interný právnik poskytuje stanovisko k skutočnostiam, ktoré sa ho ako zamestnanca dotýkajú;

 • obmedzená zodpovednosť za spôsobenú škodu. Zamestnanec v zmysle zákonníka práce zodpovedá za škodu spôsobenú svojmu zamestnancovi neúmyselne len do výšky 4 násobku svojej priemernej mzdy.

Nespochybniteľné výhody externého právnika – advokáta sú:

 • Expertíza

Advokát disponuje hlbokými znalosťami z celého spektra právnych oblastí. Stretáva sa na dennej báze zo zložitými právnymi konštrukciami a má skúsenosti s ku ktorým sa väčšina interných právnikov nedostane.

 • Objektivita

Externý právnik je nezávislý, nemá osobný ani emocionálny vzťah k manažmentu alebo zamestnancom a rovnako ani k zákazníkom klienta. Táto nezávislosť mu umožňuje poskytovať objektívne právne rady bez možnosti konfliktu záujmov a rovnako aj nezávislý názor vo veciach, ktoré sú sporné, citlivé, alebo sa týkajú zamestnancov spoločnosti.

 • Flexibility a dostupnosť

Externá advokátska kancelária je pružná a vie sa prispôsobiť potrebám a rozsahu práce klienta aj v prípade náhleho poklesu a rovnako aj nárastu práce alebo pri zvládaní rozsiahlych právnych sporov alebo jednorazových väčších právnych zadaní.

 • Zastupiteľnosť

Advokátska kancelária s tímom právnikov vie a v zmysle zákona aj musí vedieť zabezpečiť vzájomnú zastupiteľnosť a kontinuitu pri riešení právnych káuz, bez ohľadu na to či ide o vyjednávanie zmluvy alebo zastupovanie v súdnom konaní.

 • Koncentrovanosť

Advokát sa sústredí výlučne len na poskytovanie právnych služieb. Pri svojej činnosti nie je zahltený ďalšími súvisiacimi rutinnými alebo administratívnymi úkonmi, ktoré vo veľkej väčšine prípadov interný právnici riešia ako súčasť svojej náplne práce. V mnohých prípadoch pritom ide o úkony, ktoré by mohli vykonávať aj menej kvalifikovaný a tým pádom aj pre zamestnávateľa „lacnejší“ zamestnanci.

 • Mlčanlivosť a etika

Advokát sa pri poskytovaní svojich služieb riadi prísnymi zákonnými pravidlami a pravidlami stanovenými Slovenskou advokátskou komorou. Základným atribútom advokáta je, že musí striktne zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť vo vzťahu ku svojmu klientovi a to pod hrozbou straty advokátskej licencie.


Nevýhody externého advokáta:

Jedinou objektívnou nevýhodou dobrej advokátskej kancelárie, ktorá disponuje tímom navzájom zastupiteľných právnikov, ktorí svojou činnosťou a znalosťou klienta dokážu suplovať funkciu interného právnika, sú vyššie náklady na ním poskytované služby.


Avšak po zrátaní všetkých aj súvisiacich nákladov na interného právnika tak, ako ich prezentujeme vyššie, ako aj po zvážení miery zodpovednosti a výšky náhrady prípadnej škody, ktorá v prípade advokáta nie je limitovaná tak, ako v prípade zamestnanca, a zároveň po zvážení ďalších výhod, ktoré prezentujeme vyššie,

nemusia byť takéto náklady neakceptovateľne vyššie.

Ako je možné vidieť, interný právnik aj externý advokát majú svoje silné aj slabé stránky. Nie je možné povedať, ktorý je lepší alebo horší. Všetko závisí od konkrétnej situácie a potrieb firmy.


My v našej advokátskej kancelárii pre väčšinu našich klientov poskytujme právne služby dlhodobo a práve takým spôsobom, že suplujeme činnosť interných právnikov externe. A to buď ako výlučný poskytovateľ právnych služieb, alebo pri klientoch, ktorý sú väčšími korporáciami v spolupráci s ich internými právnikmi. Takúto spoluprácu považujeme za obohacujúcu pre obidve strany.

Spoločne tak tvoríme silný tím, ktorý dokáže poskytnúť optimálne riešenie pre každú situáciu.
Comments


bottom of page