top of page

Ochrana
osobných údajov

Peschlova Podhorská

advokátska kancelária

Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby
PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom: Žižkova 1/A, 811
02 Bratislava, IČO: 47 250 747, zap. v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 92029/B si Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), za primeraného použitia
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dovoľuje informovať, že osobné
údaje dotknutých osôb spracúva za nasledovných podmienok:


1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska kancelária, s. r. o.
so sídlom: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
IČO: 47 250 747
zap. v  OR Mestského súdu  Bratislava III, oddiel: Sro, oddiel: 92029/B
kontaktné údaje: JUDr. Jana Peschlová
tel. číslo: 0907 791 917
e-mail: office@akpeschlova.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).


2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Prevádzkovateľ nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona povinnosť určiť
zodpovednú osobu.
Osobou zodpovednou za plnenie povinností Prevádzkovateľa pri ochrane osobných
údajov je:
JUDr. Jana Peschlová
Tel. číslo: 0907 791 917
e-mail: office@akpeschlova.sk


3. Dotknutá osoba
Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s
poskytovaním právnej pomoci na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci
uzatvorenej s klientom Prevádzkovateľa, ako aj osoba, ktorej osobné údaje sú
spracúvané z dôvodu, že takéto spracúvanie je nevyhnutné pre výkon povolania advokáta
podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o advokácií“).

4. Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
 za účelom výkonu povolania advokáta (poskytovanie právnych služieb) v súvislosti
s plnením zákonnej povinnosti na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia, plnenie zmluvy na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. b)

Nariadenia, oprávnený záujem Prevádzkovateľa na právnom základe, ktorým je čl. 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 za účelom poskytovania iných ako právnych služieb (napr. výkon konverzie alebo
zaručenej konverzie) v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti na právnom základe,
ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, plnenie zmluvy na právnom základe, ktorým
je čl. 6 ods. 1 písm. b), oprávnený záujem Prevádzkovateľa na právnom základe,
ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie
takéhoto účelu,
 za účelom zabezpečenia súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej
advokátskej komory v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti na právnom základe,
ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, oprávnený záujem Prevádzkovateľa
(advokátov) alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, verejný záujem
podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie vyššie
spomenutých účelov,
 na účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov, pričom právnym základom je
oprávnený záujem Prevádzkovateľa (advokátov) alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 na marketingové účely, a to na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa
(advokátov) alebo tretích strán podľa čl.6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to v rozsahu a
po dobu trvania udeleného súhlasu dotknutou osobou alebo v rozsahu nevyhnutnom
na splnenie takéhoto účelu,
 na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického
a vedeckého výskumu, a to na právnom základe, ktorým je čl. 89 Nariadenia, a to
v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 na účely plnenia povinností na úseku personalistiky a mzdy na právnom základe,
ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia, prípadne za účelom plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
pričom vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné
podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom na
splnenie takéhoto účelu,
 za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov
na území Slovenskej republiky v oblasti účtovníctva a daní na právnom základe,
ktorým je plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, a to
v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu,
 vo výnimočných prípadoch môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej
osoby na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a) Nariadenia, ak bol v jednotlivom prípade takýto súhlas dotknutou osobou
Prevádzkovateľovi udelený, a to v rozsahu a po dobu trvania udeleného súhlasu
dotknutou osobou.
Súvisiace právne predpisy:
 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov,
 zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení,
 zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení,
 zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení,
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení,
 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení,
 zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení,
 zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
 zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,
 Advokátsky poriadok,
 osobitné platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.


5. Doba uchovávania osobných údajov:
V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy,
kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a v prípade spracovania
osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu po dobu trvania udeleného
súhlasu.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.


7. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
Poskytnutie údajov dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu je zákonnou požiadavkou.
Prevádzkovateľ bez poskytnutia údajov o dotknutých osobách nemá možnosť vykonávať
povinnosti advokáta v súlade so Zákonom o advokácií.


8. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu
v súlade s Nariadením, Zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi na území
Slovenskej republiky nasledovným kategóriám príjemcov:
a) osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje
v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),

b) osobám povereným zabezpečovaním administratívnej, informačno-technickej
a organizačno-technickej oblasti fungovania spoločnosti Prevádzkovateľa,
c) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na
uplatnenie práv klienta alebo splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
d) poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim
poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie.


9. Dotknutá osoba môže uplatniť voči Prevádzkovateľovi práva v súlade s Nariadením
a Zákonom, a to v nasledovnom rozsahu:
 Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie
o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.
 Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak:
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b)  dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie
osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných
údajov,
c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d)  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.
 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby
Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov,
ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
 Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného
odvolania súhlasu na adresu: PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska kancelária, s. r. o.
so sídlom Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na: office@akpeschlova.sk
 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má
dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri
spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na príslušný dozorný orgán.
 Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu
nesmie spracúvať.
Vyššie uvedené informácie boli poskytnuté v súlade ustanoveniami a zásadami
Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi podľa všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý vypracovala Slovenská
advokátska komora a ktorý bol schválený Úradom na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky Rozhodnutím číslo 00676/2018-Os-9 zo 04.12.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2018. Kódex správania pre spracúvanie osobných
údajov advokátmi Prevádzkovateľ v celom jeho rozsahu dodržiava.

bottom of page