top of page
Law

OUR SERVICES

CIVIL LAW

Spisovanie a posudzovanie

občianskoprávnych zmlúv a iných listín

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok alebo iných práv z občianskych záväzkových vzťahov,
zabezpečenie pohľadávok

Uplatňovanie nárokov vo veci náhrady škody /vrátane škody voši orgánom verejnej moci/ a vydania bezdôvodného obohatenia

Zabezpečenie záväzkov

Právo duševného vlastníctva – autorské právo, práva priemyselného vlastníctva, zastupovanie v
konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Analýzy, stanoviská a právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

bottom of page